Thông báo Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội (khóa XV)

Thứ sáu - 20/08/2021 03:50 218 lượt xem

Thông báo Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội (khóa XV)
QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH ĐỒNG NAI
  Số: 10/TB-ĐĐBQH                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                 Đồng Nai, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV)
-----------------------
 
 I. KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI (KHÓA XV)
- Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV) đã diễn ra trong 09 ngày (từ 19/7 đến 28/7/2021) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ đã rất tích cực, khẩn trương, làm việc liên tục, ngoài giờ, không có ngày nghỉ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất, kết thúc kỳ họp sớm 03 ngày so với chương trình đã được thông qua, tạo điều kiện để các ĐBQH là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
- Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, trong đó gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội (khóa XV) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
- Quốc hội đã chủ động thống nhất với Chính phủ bổ sung vào Nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất các biện pháp cấp bách tạo cơ sở pháp lý để  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời kiểm soát, ngăn  chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đây là quyết định đúng đắn, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước Nhân dân; khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
- Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự; 11 Nghị quyết chuyên đề (về các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển KT-XH, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; hai chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022) và Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV). Xem xét các báo cáo về tổng kết công tác bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của ĐBQH (khóa XV); đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV).
Kỳ họp thứ Nhất đã rất thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một  khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội (khóa XV).
1. Về Báo cáo kết quả tổng kết bầu cử ĐBQH (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách của ĐBQH (khóa XV)
Quốc hội khẳng định dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử ĐBQH (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp và bầu được 499 ĐBQH, 266.022 đại biểu HĐND các cấp. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý và tỷ lệ đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội.
2. Về công tác tổ chức, nhân sự
Đây là nội dung quan trọng của kỳ họp, được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận nhất trí cao của đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội đã quyết định cơ cấu số lượng thành viên UBTVQH (gồm Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên UBTVQH); cơ  cấu tổ chức của Chính phủ (gồm 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ); số lượng thành viên Chính phủ (gồm Thủ tướng Chính phủ, 04 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ).
- Quốc hội đã bầu, phê chuẩn  các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Chủ tịch nước: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội: đồng chí Vương Đình Huệ; Thủ tướng Chính phủ: đồng chí Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước: đồng chí Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: đồng chí Nguyễn Hòa Bình; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: đồng chí Lê Minh Trí; Tổng Thư ký Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm 09 Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp Luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Đối ngoại; Tổng kiểm toán Nhà nước, 04 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng, 04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 01 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh). Phê chuẩn 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.
3. Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
3.1. Quốc hội đã thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
Quốc hội khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cấp ủy và chính quyền các địa phương, sự chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo của MTTQ  Việt Nam, các đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ ngành y tế, quân đội, công an, các tình nguyện viên…; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã và đang vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những tháng đầu năm 2021 đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển KT-XH, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước, bảo đảm kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; các giải pháp tiết kiệm chi được thực hiện triệt để nhằm bảo đảm nguồn lực cho việc phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giữ vững QP-AN, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại,…
3.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
3.3. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, kế hoạch cụ thể cho từng năm của nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội; cuối năm 2023 báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ.
3.4. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025.
3.5. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
3.6. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trên cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới  15 tiêu chí; ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân của người  dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.
3.7. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội
4.1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
4.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” tại Kỳ họp thứ Ba và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại Kỳ họp thứ Tư. Đồng thời, giao UBTVQH xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát để triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
5. Về Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV)
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV). Trong đó, khẳng định cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là, sự xuất hiện các biến chủng mới, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tác động tiêu cực đến đời sống của Nhân dân, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để kiểm soát tốt dịch COVID-19. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch. Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch,…
6. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
Từ sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XIV) đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với UBTVQH đã tổng  hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và báo cáo của MTTQ Việt Nam các cấp, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH (khóa XV), đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,... Đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong điều hành để phát triển KT-XH, phòng, chống COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật,…
II. VỀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH  (KHÓA XV) TỈNH ĐỒNG NAI TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT
- Đoàn ĐBQH (khóa XV) tỉnh Đồng Nai gồm 12 đại biểu (06 đại biểu Trung ương và 06 đại biểu địa phương) luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch theo quy định tại kỳ họp tích cực tham gia xuyên suốt quá trình diễn ra kỳ họp Quốc hội.
- Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH (khóa XV) tỉnh Đồng Nai có 02 đại biểu Quốc hội được bầu vào UBTVQH và UBTVQH đã có Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban, cụ thể:
1. Nghị quyết bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.
2. Nghị quyết bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đối với ông Vũ Hải Hà - UVTW Đảng, Ủy viên UBTVQH.
Ngoài ra Đoàn ĐBQH (khóa XV) tỉnh Đồng Nai đã tiến hành họp  công khai, dân chủ để bầu chức danh Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn chuyên trách và UBTVQH đã có Nghị quyết phê chuẩn.
+ Đại biểu Quốc hội Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.
+ Đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thống - Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Trường đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.
- Các vị ĐBQH đã tham gia làm Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và Ủy viên khác của các Ủy ban của Quốc hội, gồm: Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Xã hội; Ủy ban Văn hóa, giáo dục; Hội đồng Dân tộc.
- Trong kỳ họp, các vị ĐBQH đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, đã tích cực tham gia 19 lượt ý kiến tham gia thảo luận ở Tổ và Hội trường (Tổ: 18 ý kiến; Hội trường: 01 ý kiến) đồng thời, gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho tỉnh Đồng Nai.
Đồng thời, các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH (khóa XVV) tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia hoạt động các Ủy ban của Quốc hội (đại biểu Quốc hội là thành viên); tham gia trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí bên ngoài phiên họp của Quốc hội.
Trên đây là báo cáo những nội dung và kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (khóa XV).
                                                      TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
                                                          TRƯỞNG ĐOÀN
                                                         
                                                          Quản Minh Cường

                                                               (Đã ký)
Xêp hạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây